course material

ไฟล์แต่ละหัวข้อ


@ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

@ภาพรวมและสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

@ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

@อาชญากรรมและความผิดที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

@การคุ้มครองผู้บริโภค

@เขตอำนาจศาลในการพิจารณาข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาททางเลือก

Subpages (2): 1 Test
Comments